Usem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències per mitjà del anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per obtenir més informació aquí. X

Codi ètic

El corpus de la Fundació Salut Empordà ha estat explicitat en el seu codi ètic i en els treballs del Comitè d'Ètica. Com a complement d'aquest codi, es defineixen uns principis ètics vinculats a l'operativa del projecte Salut Empordà Healthcare:

Principis ètics generals

 1. El Patronat aprova el desenvolupament de l'activitat complementària, les seves tarifes, així com el codi ètic que ha de regir dita activitat. La Direcció ha de vetllar perquè es compleixin aquests principis.
 2. L'activitat complementària que realitzi la Fundació Salut Empordà no ha d'interferir, en cap cas, en les prestacions sanitàries a càrrec de fons públics. La Fundació Salut Empordà ha de garantir el manteniment de l'equitat, en termes de qualitat i de temps d'espera, entre els pacients que accedeixen a través del Sistema Públic de Salut.
 3. Els recursos addicionals que pugui obtenir la Fundació Salut Empordà deguts a la seva activitat privada es reinvertiran en la Institució i contribuiran, d'aquesta manera, a donar un millor servei públic. Una part dels recursos aniran directament a les DPO.
 4. S'evitaran les actuacions que comportin competència deslleial amb altres centres sanitaris de naturalesa, règim de prestació i finançament estrictament privats.
 5. En cas de sobrecàrrega assistencial i/o d'ocupació plena dels espais assistencials, es donarà prioritat a l'activitat sanitària de cobertura pública.
 6. Els criteris d'accés i d'inclusió i priorització de les llistes d'espera han de ser clars, explícits i transparents per a l'entitat, per al finançador, per als professionals i per als pacients.
 7. Es garanteix l'equitat en el sistema d'accés i en les condicions  d'atenció.
 8. La sol·licitud d'accés per part dels pacients a les activitats sanitàries no incloses en la cartera pública que realitzi la Fundació Salut Empordà ha de ser lliure i voluntària.
 9. S'entén que el ciutadà ha exercit lliurement la seva opció de ser atès per SEH quan la demanda prové de la consulta privada del facultatiu, bé sigui realitzada en el seu despatx extern propi, bé en la consulta de SEH específica realitzada a les  instal·lacions de la FSE, si fos el cas.
 10. Quan és el ciutadà qui, dins d'un procés d'atenció a càrrec del sistema públic, manifesta el seu interès a ser atès de forma privada, el personal sanitari responsable de la seva atenció derivarà el pacient a Salut Empordà Healthcare per tal que sigui informat del procediment a seguir. Cal desvincular aquest procés d'atenció assistencial a càrrec públic del corresponent al canvi de tipus de finançament.
 11. Els circuits, procediments i llistes d'espera de les activitats sanitàries privades que realitzi la Fundació Salut Empordà han d'estar clarament separats de les  prestacions sanitàries cobertes pel Sistema Públic de Salut. La programació de l'activitat es realitzarà sobre agendes de treball diferenciades.
 12. Quan un pacient vulgui ser atès per SEH i la prestació que sol·liciti tingui també cobertura pel Sistema Públic de Salut, se l'informarà de manera objectiva de l'existència de totes dues possibilitats.
 13. Prèviament a la prestació dels serveis assistencials, el pacient ha de rebre informació suficient, clara i entenedora sobre l'atenció, el seu abast i el règim de cobertura.
 14. Una vegada iniciada una activitat sanitària privada, i mentre aquesta activitat es mantingui, tots els actes assistencials i proves complementàries que se'n derivin, en el context d'una evolució normal i esperable del procés, han d'estar finançades íntegrament per la cobertura no pública. S'informarà explícitament al pacient d'aquesta condició.
 15. En el cas del ciutadà que opti per l'atenció de SEH i figuri en llista d'espera per atenció amb finançament públic per al mateix procés, cal deixar constància fefaent de la seva renúncia a figurar en l'esmentada llista d'espera.
 16. Quan la importància de la prestació ho justifiqui, es formalitzarà un contracte escrit amb el pacient, especificant les prestacions contractades i el seu preu, segons les tarifes publicades per l'entitat i el règim de pagament.

 

Principis ètics que afecten els professionals i treballadors

 1. Els professionals no poden rebre compensacions econòmiques addicionals per les actuacions portades a terme dins la jornada laboral, llevat de les situacions d'urgència.
 2. Els professionals de la Fundació Salut Empordà que també prestin serveis de manera privada ho faran fora del seu horari laboral contractat, llevat de les situacions d'urgència.
 3. La qualitat tècnica del procés assistencial ha de ser la mateixa, independentment de qui sigui el finançador.
 4. En l'atenció privada no s'ha d'assumir major nivell de complexitat del que s'assumeix en l'atenció pública, si bé es podran oferir atencions i serveis no inclosos en la cartera pública.          
 5. L'activitat complementària de SEH es promou a través dels mecanismes de gestió de la FSE amb les companyies asseguradores, amb els metges que exerceixen la medicina de forma privada al marge de la seva activitat en l'àmbit públic i en l'àmbit divulgatiu de la seva cartera de serveis complementaris.
 6. L'activitat complementària de SEH no pot ser promocionada ni dispensada a les instal·lacions de la FSE per part dels professionals sanitaris dins d'un procés d'atenció d'un ciutadà que hi ha accedit a càrrec del sistema públic, llevat que es tracti d'un servei no inclòs a la cartera de serveis públics.          
 7. Pel que fa referència a la prestació de serveis no inclosos en la cartera de serveis amb finançament públic, la promoció i realització d'aquests serveis no es veuen afectats pel contingut dels punts anteriors, atès que no es produeix cap col·lisió entre sistemes d'atenció. Les normes ètiques a considerar en aquest cas ho són amb relació al fet que la indicació s'ajusti a les necessitats reals del ciutadà.
 8. Assegurança de responsabilitat civil: la FSE tindrà contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que li cobreixi els riscos derivats de la pràctica privada. L'actual pòlissa de responsabilitat civil cobreix tota l'activitat.
 9. S'exigirà als professionals externs a la FSE que hagin de realitzar  alguna activitat per a SEH tota la documentació que acrediti la seva capacitació per al correcte exercici professional.
 10. S'oferirà la possibilitat de contractar una assegurança de cobertura de complicacions i, en cas de no contractar-la, els pacients signaran coneixement que els ha estat oferta i que, per tant, assumeixen els possibles costos que se'n derivin.
Contacteu

c/ Glòria Compte, s/n
17600 - Figueres - Girona

 Mapa localització

 + 34 972 180 604

  info@empordahealthcare.cat


MTQUA

     BANC DE SANG        EMAS    DEPARTAMENT DE SALUT     Hospital acreditat per a la formació sanitària especialitzada          XARXA CATALANA D'HOSPITALS SENSE FUM     ISO 14001     ISO 14001     ISO 9001